Migratie.md

Мы знаем все о безопасной миграции

 

 

 

Oportunităţi de Lucru

Oportunități de lucru

 

Legislaţia în domeniul angajării şi migraţiei de muncă

Contractul individual de muncă

Lista agenţiilor private de angajare în Republica Moldova

Imigrarea în Republica Moldova în scop de muncă a cetăţenilor străini şi apatrizilor

Actele necesare pentru invitarea în scop de muncă, acordarea şi prelungirea dreptului la muncă lucrătorilor imigranţi, frontalieri şi sezonieri

 

Legislaţia în domeniul angajării şi migraţiei de muncă

Legislaţia în domeniul angajării şi migraţiei de muncă: http://www.anofm.md/documents/50

Accessează www.angajat.md dacă eşti în căutarea unui loc de muncă!

 

Contractul individual de muncă

Contractul individual de munca trebuie să conţină următoarele clauze:

1) data si locul încheierii contractului individual de munca;

2) date cu privire la  angajator: 

o        denumirea  deplina  şi  abreviată;

o        numele, prenumele şi funcţia conductorului întreprinderii,

o        instituţiei, organizaţiei;

o        adresa juridica;

o        denumirea organului înregistrării de stat în ţara angajatoare,

o        numărul şi data înregistrării;

3) date cu privire  la lucratorul migrat: numele si prenumele; data si  locul naşterii; domiciliul; starea familiala; numărul  paşaportului, cetăţenia; studiile; profesia în care se angajează lucratorul migrat;    

4) retribuţia lucratorului migrant si echivalentul în valuta străină; termenele si modul de plata a salariului: pentru munca prestată în orele de  program (8 ore pe zi); pentru munca prestata peste orele de program; pentru  munca  prestata în timp de noapte si în  condiţii  nefavorabile; compensaţia  pentru munca prestată în zilele de odihna si de sărbătoare; premia, suplimentele  la  salariu, precum  si toate  indemnizaţiile  prevăzute de legislaţie;

5) durata repausului săptămânal neîntrerupt;

6) concediul anual plătit;

7) condiţiile de alimentare;

8) modul de achitare  a cheltuielilor de drum din ţara  trimiţătoare în tara angajatoare si retur;

9) asigurarea  cu  locuinţe confortabile,  corespunzătoare  normelor sanitare;

10) asigurarea condiţiilor de munca favorabile si ne-periculoase;

11) asigurarea  lucratorilor  migranţi cu îmbrăcăminte  speciala  si alte mijloace de protecţie individuala;

12) asigurarea  medicala  (cine o achită);

13) organizarea instruirii în  domeniul protecţiei   muncii;  compensarea  daunelor si prejudiciilor cauzate ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; transportarea accidentatului sau defunctului în ţara trimiţătoare; cercetarea accidentelor de munca si  cazurilor  de îmbolnăvire profesională, precum şi perfectarea  si  expedierea  actelor către  misiunile  diplomatice  si oficiile consulare acreditate ale ţării trimiţătoare;

14) respectarea legislaţiei tarii angajatoare;

15) respectarea disciplinei de munca si disciplinei tehnologice;

16) îndeplinirea normelor de producţie;

17) îndeplinirea  dispoziţiilor  angajatorului privind  activitatea  de munca;

18) respectarea  modului stabilit de păstrare a valorilor  materiale si documentelor;

19) păstrarea,  în măsura prescrisa de legislaţia în vigoare a tarii angajatoare, a secretelor tehnologice si comerciale;

20) respectarea regulilor de protecţie a muncii;

21) răspunderea materiala pentru pagubele pricinuite angajatorului;

22)condiţiile  de  prelungire  sau  de  desfacere  a  contractului individual de munca înainte de expirarea termenului lui de valabilitate;

23) modalitatea de transferare a mijloacelor băneşti;

24)responsabilitatea  parţilor  pentru  ne-respectarea  condiţiilor contractului individual de munca, modul de soluţionare a litigiilor;

25) impozitele si mărimea reţinerilor din salariu;

26) termenul  de  valabilitate a contractului individual  de  munca, începutul si sfîrşitul relaţiilor de munca.

 

Lista agenţiilor private de angajare în Republica Moldova

Pentru a accesa lista agenţiilor private de angajare în Republica Moldova, urmaţi paşii următori: 

  1. Accesaţi http://www.licentiere.gov.md/licenta.php?l=ro
  2. Din meniul Genul de activitate selectaţi opţiunea 34.Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate şi apăsaţi CĂUTARE

 

Imigrarea în Republica Moldova în scop de muncă a cetăţenilor străini şi apatrizilor

Depunerea actelor şi emiterea deciziilor privind acordarea/prelungirea dreptului la muncă

În Republica Moldova, imigrarea în scop de muncă a cetăţenilor străini şi/sau apatrizilor este posibilă în situaţia în care ocuparea locurilor de muncă vacante nu poate fi asigurată din resursele umane autohtone, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, a Legii cu privire la migraţia de muncă, ale altor acte normative, şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Conducătorul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei sau reprezentantul întreprinderii, împuternicit prin procură, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare depune la „Ghişeului unic” instituit în incinta Biroul Migraţie Şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne (adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 124), demersul adresat Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare Agenţia Naţională) , în limba de stat, la care se anexează actele prevăzute în Legea cu privire la migraţia de muncă.

Actele sunt recepţionate de către colaboratorul Agenţiei Naţionale detaşat în cadrul Ghişeului.

Colaboratorul Agenţiei Naţionale verifică corectitudinea îndeplinirii cererilor-chestionar, demersurilor şi corespunderea documentelor prezentate legislaţiei în vigoare.

În cazul în care actele nu corespund legislaţiei în vigoare, cu înscrieri ilizibile, cu corectări şi cu date necomplete se respinge recepţionarea acestora.

Agenţia Naţională examinează dosarul în termen de pînă la 30 de zile din data înregistrării şi emite decizia privind acordarea/prelungirea sau refuzul acordării sau prelungirii dreptului la muncă.

Invitarea la muncă, acordarea şi prelungirea dreptului la muncă cetăţenilor străini

Pentru angajarea în muncă a cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, angajatorul este obligat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr.102 din 13.03.2003 cu privire la ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în termen de 5 zile,  să înregistreze locurile de muncă vacante la Agenţia teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă (în continuare – Agenţia teritorială) şi să plaseze anunţ privind locurile vacante într-un ziar de circulaţie naţională sau pagina-web, cu informaţia veridică a meseriilor (specialităţilor) solicitate, condiţiile de ocupare a locurilor de muncă declarate vacante, condiţiile de  muncă şi salariului oferit.

Dacă, în termen de 15 zile, angajatorul în comun cu agenţia teritorială nu identifică specialişti care pot suplini locurile de muncă vacante înregistrate din rîndurile cetăţenilor Republicii Moldova, angajatorul poate să se adreseze la Agenţia Naţională în vederea obţinerii avizului favorabil privind invitarea la muncă a specialiştilor străini.

Pentru obţinerea avizului favorabil, angajatorul depune la Agenţia Naţională un demers (conform modelului stabilit), în care se argumentează necesitatea invitării specialistului străin, calificarea acestuia, locul de muncă, datele personale ale specialistului străin (numele, prenumele, ziua, luna şi anul naşterii, cetăţenia), datele paşaportului (seria, numărul, valabilitatea), vechimea în muncă, datele despre angajator (denumirea completă, nr. de înregistrare/IDNO, adresa, numele şi prenumele administratorului). La demers angajatorul anexează actele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale serveşte drept temei pentru invitarea lucrătorului imigrant şi obţinerea vizei de şedere pe termen lung în Republica Moldova la misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova sau pentru obţinerea invitaţiei pentru cetăţenii ţărilor, care obţin viza în baza invitaţiilor, eliberate de Ministerul Afacerilor Interne, în modul stabilit.

Pentru acordarea dreptului la muncă cetăţeanului străin angajatorul sau reprezentantul acestuia, împuternicit în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere a cetăţeanului străin în ţară, depune un demers (conform modelului stabilit) adresat Agenţiei Naţionale, la care se anexează actele stabilite de legislaţia în vigoare.

Decizia privind acordarea dreptului la  muncă se emite în termen de pînă la 30 zile din data înregistrării cererii pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen a cîte un an.

Cetăţeanului străin/apatridului care a înfiinţat o întreprindere/organizaţie/ instituţie, asociatului, acţionarului care deţine o funcţie de conducere în cadrul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei sau conducătorului întreprinderii/organizaţiei/ instituţiei înregistrată în Republica Moldova, angajat în baza contractului individual de muncă, se acordă dreptul la muncă fără obţinerea avizului favorabil al Agenţiei Naţionale.

Pentru prelungirea dreptului la muncă cetăţenilor străini, angajatorulsau reprezentantul acestuia, împuternicit în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă depune la Ghişeu un demers (conform modelului stabilit) şi anexează documentele stabilite de legislaţia în vigoare.

Pentru acordarea dreptului la muncă, conducătorului întreprinderilor /organizaţiilor /instituţiilor, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere a cetăţeanului străin în ţară, întreprinderea/organizaţia/instituţia depune la Ghişeu se adresează cu un demers (conform modelului) adresat Agenţiei Naţionale la care anexează actele stabilite de legislaţia în vigoare.

Cetăţeanului străin/apatridului sau reprezentantului persoanei juridice străine, cu funcţia de administrator al întreprinderii, care a efectuat investiţii:

a)    ce depăşesc 250 mii dolari SUA, i se acordă dreptul la muncă pe un termen de pînă la 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe un nou termen, dar nu mai mare decît termenul de valabilitate al actului naţional de identitate;

b)   ce depăşesc 100 mii dolari SUA dar nu mai mult de 250 mii dolari SUA i se acordă dreptul la muncă pe un termen de pînă la 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe un nou termen.

c)   de cel puţin 10 mii dolari SUA dar nu depăşesc 100 mii dolari SUA i se acordă dreptul la muncă pentru un termen de pînă la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe un nou termen.

Pentru acordarea dreptului la muncă, c etăţeanul străin/apatridul, indicat angajatorul sau reprezentantul acestuia, împuternicit în conformitate cu legislaţia în vigoare, depune documentele prevăzute de legislaţia în vigoare la care se anexează dovada efectuării investiţiilor corespunzătoare.

Deciziile privind acordarea şi prelungirea dreptului la muncă pentru cetăţenii străini/apatrizi indicaţi se emit în termen de pînă la 15 zile lucrătoare din data înregistrării cererii.

Invitarea la muncă, acordarea şi prelungirea dreptului la muncă lucrătorilor detaşaţi.

Pentru detaşarea la muncă a cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, întreprinderea/organizaţia/instituţia din Republica Moldova, care a încheiat contractul de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor cu o companie străină, este obligată în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr.102 din 13.03.2003 cu privire la ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în termen de 5 zile  să înregistreze oferta locurilor de muncă vacante la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă (în continuare – agenţia teritorială) şi să plaseze anunţ privind locurile vacante într-un ziar de circulaţie naţională, cu indicarea exactă a specialităţii solicitate şi salariului oferit.

Dacă, în termen de 15 zile, angajatorul în comun cu Agenţia teritorială nu identifică specialişti care pot suplini locurile de muncă vacante înregistrate din rîndurile cetăţenilor Republicii Moldova, întreprinderea/organizaţia/instituţia din Republica Moldova, care a încheiat contractul de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor poate să se adreseze Agenţiei Naţionale în vederea obţinerii avizului favorabil privind detaşarea la muncă în Republica Moldova a specialiştilor străini.

Pentru obţinerea avizului favorabil de detaşare, întreprinderea/organizaţia/instituţia din Republica Moldova, care a încheiat contract de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor, depune la Agenţia Naţională un demers (conform modelului), în care se argumentează necesitatea detaşării specialistului străin cu indicarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, calificării acestuia şi locul unde îşi va exercita funcţiile. La demers se anexează actele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru acordarea dreptului la muncă lucrătorului detaşat, întreprinderea/organizaţia/instituţia din Republica Moldova, care a încheiat contract de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor sau reprezentantul acesteia, împuternicit în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere a cetăţeanului străin în ţară, depune un demers (conform modelului) adresat Agenţiei Naţionale la care anexează documentele stabilite de legislaţia în vigoare.

Cetăţenilor străini, detaşaţi în Republica Moldova în cadrul organizaţiilor/instituţiilor în baza acordurilor şi tratatelor internaţionale; pentru implementarea proiectelor organismelor internaţionale; ca reprezentanţi ai întreprinderilor străine în baza contractelor de prestare a serviciilor în domeniul controlului procesului tehnologic şi a calităţii producţiei în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova în baza contractelor de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor li se acordă drept la muncă fără avizul Agenţiei Naţionale.

Pentru prelungirea dreptului la muncă pentru un nou termen, întreprinderea/organizaţia/instituţia din Republica Moldova, care a încheiat contractul de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă depune un demers (conform modelului) adresat Agenţiei Naţionale la care anexează actele stabilite de legislaţia în vigoare.

Refuzul acordării sau prelungirii dreptului la muncă

Solicitantului i se refuză acordarea sau prelungirea dreptului la muncă pe un nou termen în condiţiile în care:

a) în urma verificării documentelor prezentate de solicitant sau constatat date neautentice;

b) suferă de maladii şi boli contagioase, care pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei;

c) documentele prezentate de solicitant au fost perfectate cu abateri de la normele stabilite;

d) solicitantul are restricţii privind imigrarea în Republica Moldova;

e) alificarea cetăţeanului străin nu corespunde funcţiei deţinute;

f) situaţia pe piaţa forţei de muncă internă s-a schimbat;

g) locurile de muncă pot fi asigurate din resursele umane autohtone;

h) ersoana juridică din Republica Moldova a fost lichidată sau este în proces de insolvabilitate.

Revocarea dreptului la muncă

Dreptul la muncă se revocă în condiţiile în care:

a) contractul de muncă a fost reziliat, în conformitate cu prevederile Codului Muncii;

b) a fost emisă decizia de reducere a termenului de şedere în scop de muncă;

c)  în urma verificărilor efectuate şi/sau a sesizărilor primite de la autorităţile competente s-a constatat că titularul nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora i s-a acordat/prelungit dreptul la muncă;

d)  în cazul refuzului Biroului Migraţiune şi Azil privind acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizoriu în scop de muncă;

e) la solicitarea titularului.

Revocarea dreptului la muncă serveşte drept temei pentru reducerea termenului de şedere şi anularea permisului de şedere provizorie în scop de muncă.

Revocarea dreptului de şedere provizorie  în scop de  muncă se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de şedere provizorie în scop de munca se declară la Ministerul Afacerilor Interne în termen de 3 zile de la data constatării.

Actele necesare pentru invitarea în scop de muncă, acordarea şi prelungirea dreptului la muncă lucrătorilor imigranţi, frontalieri şi sezonieri

Pentru obţinerea avizului favorabil, angajatorul depune la Agenţia Naţională un demers, în care se argumentează necesitatea invitării specialistului străin, calificarea acestuia şi locul de muncă, datele personale ale specialistului străin (numele, prenumele, ziua, luna şi anul naşterii, cetăţenia), datele paşaportului (seria, numărul, valabilitatea), vechimea în muncă. La demers se anexează următoarele acte:

a)     înregistrarea ofertei locurilor de muncă vacante şi copia anunţului publicitar;

b)    copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei /instituţiei (certificatul de înregistrare, extrasul recent din Registrul de Stat al întreprinderilor Registrul de Stat al sau organizaţiilor neguvernamentale );

c)     copia actului de studii sau unui alt document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradusă în limba de stat şi legalizat sau apostilat;

d)    proiectul contractului individual de muncă. 

Pentru acordarea dreptului la muncă lucrătorului imigrant, angajatorul sau reprezentantul acestuia, împuternicit în conformitate cu legislaţia în vigoare depune următoarele acte:

a)     demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei adresat Agenţiei Naţionale privind acordarea dreptului la muncă;

b)    cererea-chestionar a lucrătorului imigrant;

c)     copia avizului favorabil eliberat de Agenţia Naţională;

d)    copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificat de înregistrare a întreprinderii, extrasul recent din Registrul de Stat al întreprinderilor Registrul de Stat al sau organizaţiilor neguvernamentale , autorizaţia de activitate/licenţa (după caz);

e)     actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune conform legislaţiei în vigoare);

f)      contractul individual de muncă, în original;

g)     actul de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi copia acestuia;

h)     copia actului de studii sau unui alt document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradusă în limba de stat şi legalizat sau apostilat;

i)       certificatul medical de forma stabilită şi certificatul medical ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA, în original;

j)       actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/ contract de locaţiune/contract de vînzare-cumpărare);

k)     1 fotografie recentă (50×60 mm) color, pe fon deschis şi uniform;

l)       cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba de stat şi legalizat sau apostilat.

În vederea prelungirii pentru un nou termen a dreptului la muncă, angajatorul sau reprezentantul acestuia, împuternicit în conformitate cu legislaţia în vigoare, depune următoarele acte:

a)     demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei adresat Agenţiei Naţionale privind prelungirea dreptului la muncă

b)    copia permisului de şedere provizorie în scop de muncă;

c)     copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificat de înregistrare a întreprinderii, extrasul recent din Registrul de Stat al întreprinderilor Registrul de Stat al sau organizaţiilor neguvernamentale , autorizaţia de activitate/licenţa (după caz);

d)    actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune conform legislaţiei în vigoare);

e)     contractul individual de muncă, în original;

f)      actul de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului şi copia acestuia;

g)     certificatul medical de forma stabilită şi certificatul medical ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA, în original;

h)     actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/ contract de locaţiune/contract de vînzare-cumpărare).

Actele necesare pentru acordarea şi prelungirea dreptului la muncă conducătorilor unităţilor economice.

Pentru acordarea dreptului la muncă cetăţeanului străin/apatridului care a înfiinţat o întreprindere/organizaţie/ instituţie, conducătorului acesteia,  asociatului sau acţionarului care deţine o funcţie de conducere în cadrul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei se depun următoarele acte:

a)     demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei adresat Agenţiei Naţionale privind acordarea dreptului la muncă, în care va fi indicat calificarea cetăţeanului străin şi locul unde îşi va exercita funcţiile, datele personale (numele, prenumele, ziua, luna şi anul naşterii, cetăţenia), datele paşaportului (seria, numărul, valabilitatea), vechimea în muncă;

b)    cererea-chestionar a lucrătorului imigrant;

c)    copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificat de înregistrare a întreprinderii, extrasul recent din Registrul de Stat al întreprinderilor Registrul de Stat al sau organizaţiilor neguvernamentale , autorizaţia de activitate/licenţa (după caz);

d)    actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune conform legislaţiei în vigoare);

e)     contractul individual de muncă, în original;

f)      actul de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi copia acestuia;

g)    certificatul medical de forma stabilită şi certificatul medical ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA, în original;

h)    actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/ contract de locaţiune/contract de vînzare-cumpărare);

i)       1 fotografie recentă (50×60 mm) color, pe fon deschis şi uniform;

j)       cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba de stat şi legalizat sau apostilat.

În vederea prelungirii pentru un nou termen a dreptului la muncă, angajatorul sau reprezentantul acestuia, împuternicit în conformitate cu legislaţia în vigoare depune următoarele acte:

a)     demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei adresat Agenţiei Naţionale privind prelungirea dreptului la muncă

b)    copia permisului de şedere provizorie în scop de muncă;

c)     copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificat de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, autorizaţia de activitate/licenţa (după caz);

d)    actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune);

e)     contractul individual de muncă, în original;

f)      actul de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului şi copia acestuia;

g)     certificatul medical de forma stabilită şi certificatul medical ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA, în original;

h)     actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/ contract de locaţiune/contract de vînzare-cumpărare).

 

Actele necesare pentru invitarea în scop de muncă, acordarea şi prelungirea dreptului la muncă lucrătorilor detaşaţi

Pentru obţinerea avizului favorabil de detaşare, întreprinderea din Republica Moldova depune la Agenţia Naţională un demers, în care se argumentează necesitatea detaşării specialistului străin cu indicarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, calificării acestuia şi locul unde îşi va exercita funcţiile. La demers se anexează următoarele acte:

a)     înregistrarea ofertei locurilor de muncă libere;

b)    copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei /instituţiei (certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor );

c)     copia actului de studii sau unui alt document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradusă în limba de stat şi legalizat sau apostilat;

d)    copia contractului de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor, încheiat între persoana juridică din Republica Moldova şi persoana juridică din străinătate, tradusă în limba de stat, care   conţine următoarele:

- clauza că lucrările vor fi îndeplinite de către lucrătorii detaşaţi;

- condiţii de detaşare;

- termenul de îndeplinire a lucrărilor;

- specialităţile persoanelor detaşate;

- numărul persoanelor detaşate.

Pentru acordarea dreptului la muncă lucrătorului detaşat, întreprinderea/organizaţia/instituţia sau reprezentantul acestuia, împuternicit în conformitate cu legislaţia în vigoare depune următoarele acte:

a)     demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei adresat Agenţiei Naţionale privind acordarea dreptului la muncă;

b)    cererea-chestionar a lucrătorului detaşat;

c)     copia avizului favorabil de detaşare, eliberat de Agenţia Naţională;

d)    copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificat de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, autorizaţia de activitate/licenţa (după caz);

e)     actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune);

f)      copia contractului de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor, încheiat între persoana juridică din Republica Moldova şi persoana juridică din străinătate;

g)     decizia de detaşare a specialistului străin, emisă de către persoana juridică din străinătate;

h)     actul de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi copia acestuia;

i)       copia actului de studii sau unui alt document ce confirmă calificarea specialistului detaşat, tradusă în limba de stat şi legalizat sau apostilat;

j)       certificatul medical de forma stabilită şi certificatul medical ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA, în original;

k)     actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/ contract de locaţiune/contract de vînzare-cumpărare);

l)       1 fotografie recentă (50×60 mm) color, pe fon deschis şi uniform;

m)  cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba de stat şi legalizat sau apostilat.

În vederea prelungirii pentru un nou termen a dreptului la muncă lucrătorului detaşat , angajatorul sau reprezentantul acestuia, împuternicit în conformitate cu legislaţia în vigoare depune următoarele acte:

e)     demersul argumentat al întreprinderii/organizaţiei/instituţiei adresat Agenţiei Naţionale privind prelungirea dreptului la muncă;

f)      copia permisului de şedere provizorie în scop de muncă;

g)     copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificat de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, autorizaţia de activitate/licenţa (după caz);

h)     actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune);

i)       copia contractului de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor, încheiat între persoana juridică din Republica Moldova şi persoana juridică din străinătate;

j)       actul de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului şi copia acestuia;

k)     certificatul medical de forma stabilită şi certificatul medical ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA;

l)       actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/ contract de locaţiune/contract de vînzare-cumpărare).

Modele de demersuri relevante pot fi accesate aici: http://www.anofm.md/acteinvitare