Migratie.md

We know everything about safe migration

 

 

n/a

 

 

Afaceri

Informaţii detaliate pot fi accesate aici: http://miepo.md/

Programul Pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” 

Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor - PNAET

 

Programul Pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”

Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 este aprobat prin HG Nr. 972 din 18.10.2010 descarcă.

Programul este destinat lucrătorilor migraţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

GRUP ŢINTĂ:
Lucrători migraţi sau rude de gradul întâi, care dispun de o întreprindere în faza de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

1.     Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;

2.     Societate cu răspundere limitată;

3.     Gospodărie Ţărănească (de fermier);

4.     Cooperativa de producere;

5.     Cooperativa de întreprinzător.

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.

Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

1.     cetăţean al Republicii Moldova;

2.     lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;

3.     intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

4.     dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prin prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

Programul PARE 1+1 se desfăşoară în 4 componente:

COMPONENTA I – „Informare şi comunicare”

COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor /Regula 1+1”

COMPONENTA IV – “Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului”

Pentru înregistrarea la Program solicitantul va prezenta un dosar care va cuprinde următoarele documente:

·  Documente care justifică eligibilitatea la Program

1.     Copia buletinului de identitate al solicitantului;

2.     Copia documentelor care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program: buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).

3.     Contractul de muncă din străinătate a migrantului, tradus la un birou de traduceri autorizat;

4.     Copia documentelor justificative privind provenienţa banilor din munca de peste hotare: certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare, copiile dispoziţiilor de transfer bancar.

·  Formulare pentru participarea la COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

1.     Formularul de participare la Program descarcă;

2.     Nota de concept a proiectului/afacerii descarcă;

3.     Cererea de participare la instruire:
a) Persoana fizică;
b) Întreprindere;

4.     Declaraţia pe propria răspundere privind provenienţa sumelor de bani din remitenţe, semnată şi datată de beneficiar:
a) Persoană fizică;
b) Întreprindere;

Programul se desfăşoară după regula 1+1, respectiv, solicitantul va plăti 50 % din preţul cursurilor de instruire antreprenorială din cadrul Componentei a II-a.

Pentru participare la COMPONENTA III – „Finanţarea afacerii / Regula 1+1” dosarul solicitantului va fi completat suplimentar cu următoarele documente:

·  Formulare pentru participarea la COMPONENTA a III-a

1.     Cererea de finanţare (formular-tip) descarcă;

2.     Declaraţie privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional descarcă;

3.     Declaraţie pe proprie răspundere privind eficienţa activităţii antreprenoriale descarcă;

4.     Certificatul de participare la cursurile de instruire din cadrul Programului.

·  Documente aferente activităţii antreprenoriale

1.     Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (maximum 3 luni actualitate);

2.     Copia documentelor de constituire ale întreprinderii:

1.     Certificatul de înregistrare a întreprinderii

2.     Decizia de înregistrare a persoanelor juridice

3.     Statutul

3.     Certificatul în original eliberat de bancă cu privire la contul bancar;

4.     Copia Rapoartelor financiare pentru ultimele trei perioade de activitate (după caz);

5.     Copia actelor ce confirmă dreptul la proprietate, copia Contractului de arendă al încăperii/terenului agricol (după caz);

6.     Copia Licenţei şi/sau Autorizaţiei (după caz);

1.     Business-plan descarcă; ANEXE: Bilanţ Contabil Previzionat/ Fluxul mijloacelor băneşti descarcă

2.     Oferte comerciale, Contracte de intenţie cu furnizorii/clienţii.

Atenţionăm, că Planul de afaceri va fi transmis online la adresa pare@odimm.md sau prezentat în format electronic la sediul ODIMM 

ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE ÎN CADRUL COMPONENTEI III

1.     importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;

2.     comerţul sub orice formă;

3.     fiduciare şi de asigurări;

4.     fonduri de investiţii;

5.     bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;

6.     schimb valutar şi lombard;

7.     jocuri de noroc;

8.     achiziţia bunurilor imobiliare;

9.     servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;

10. servicii de imigrare sub orice formă;

11. servicii notariale, juridice şi de avocat.

PRIORITĂŢILE Programului-Pilot “PARE 1+1”:

1.     Crearea de noi locuri de muncă;

2.     Orientarea la export;

3.     Substituirea importurilor;

4.     Implementarea proiectelor de eficienţă energetică;

5.     Crearea şi dezvoltarea afacerilor în zone descarcă;

6.     Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

Solicitantul poate expedia setul de acte necesare, arhivate în ZIP sau RAR, la adresa pare@odimm.md sau depune dosarul la ODIMM într-o mapă cu şină.

 

Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor - PNAET

Informații detaliate pot fi accesate aici: http://odimm.md/ro/pnaet/default.htm